Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Rok 1999 - Akcja Katolicka Dzieciom
data dodania: ¦roda 31 stycznia 2007

Prze�ywany w Ko�ciele przed wa�nym Jubileuszowym Rokiem �wi�tym Adwent,a zw�aszcza tak ch�tnie i licznie gromadz�ce si� na Mszach Roratnich dzieci, zainspirowa�y 15-osobow� wspólnot� Parafialnego Oddzia�u Akcji Katolickiej przy ko�ciele �w.Marcina w Mi�dzyrzeczu do zorganizowania przed�wi�tecznego spotkania pod has�em „AKCJA KATOLICKA – DZIECIOM”. Doro�li i dzieci zgromadzili si� najpierw na Mszy �wi�tej, odprawionej przez Asystenta Parafialnego – ks.kan. Piotra Polaczka, aby wspólnie ca�e przedsi�wzi�cie poleci� Bogu. Nast�pnie ok. 150-osobowa „karawana” pod��y�a do Szko�y Podstawowej, gdzie czeka�y na dzieci przygotowane niespodzianki. Go�ci przywita� Prezes POAK Roman Królak, po czym uroczystego otwarcia dokona� Asystent Parafialny ks.kan.Piotr Polaczek.Spotkanie u�wietni�a równie� swoj� obecno�ci� przedstawicielka Zarz�du Diecezjalnego Oddzia�u Akcji Katolickiej- pani Irena Olma.

Przez kilka godzin szkolna sala gimnastyczna rozbrzmiewa�a �piewem, �miechem i oklaskami. Monta� s�owno-muzyczny prowadzili z du�� doz� humoru animatorzy grup m�odzie�owych – Krzysztof Rycak i Dariusz Kucharski . Do piosenki religijnej „zagrzewa�a „ dzieci gitara wspó�pracuj�cego z Akcj� Katolick� ksi�dza wikariusza Stanis�awa Pindla.

Dzieci uczestniczy�y w szeregu konkursów, m.in. w konkursie plastycznym, wiedzy religijnej , znajomo�ci kol�d i sprawno�ci fizycznej. Dzi�ki przychylnej ofiarno�ci Urz�du Gminy Jasienica oraz lokalnych sponsorów , do których cz�onkowie Akcji zwrócili si� o pomoc – ka�de dziecko otrzyma�o s�odki pocz�stunek a zwyci�zcy konkursów ciekawe nagrody. Kilka nagród ufundowa� równie� ks.proboszcz Piotr Polaczek, który pomimo du�ych wydatków zwi�zanych z budow� ko�cio�a , co roku „wspiera zasoby” odwiedzaj�cego tutejsze dzieci �wi�tego Miko�aja.

Ciep�a atmosfera i rado�� na twarzach dzieci wynagrodzi�y cz�onkom Akcji Katolickiej, jak równie� gronu sympatyków Akcji,które s�u�y�o swoj� pomoc�, wszelki trud poniesiony w przygotowanie spotkania. Chcieli�my, aby by�o ono wyrazem troski Akcji Katolickiej o rozwój i dobro dzieci i m�odzie�y a tak�e wspólnym ekumenicznym akcentem oczekiwania na Narodzenie Chrystusa.

 

 

 

 

 

 

 

powrt
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021