Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

O Nas
data dodania: ¦roda 31 stycznia 2007

 
 
 
AKCJA KATOLICKA
 
PRZY KOCIELE W. MARCINA

W MIDZYRZECZU

 

 

 

 
„Akcja Katolicka to przeduenie dziaania Chrystusa we wszystkich dziedzinach ycia”
 
 
 Historia Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powoanym przez papiea Piusa XI w roku 1928. Cho jako nazwa pojawia si ju wczeniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papie okreli charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do ycia powoa Akcj Katolick Pius XI przedstawiajc gówne zaoenia stowarzyszenia w encyklice "Ubi arcano" w roku 1922. Ten sam papie w encyklice "Divini Redemptoris" wyznaczy jej zadania na rzecz budowania pastwa sprawiedliwoci spoecznej opartej na nauczaniu Kocioa. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijaa si jako stowarzyszenie katolików wieckich w oparciu o struktury Kocioa i w cisej wspópracy z hierarchi kocieln.

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawizao si w roku 1930. Bya to organizacja centralistyczna, opierajca si na jednolitym dla caego kraju statucie. W cigu niespena 10 lat swej dziaalnoci staa si silnym ruchem skupiajcym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak
i licznych przedstawicieli rodowisk rzemielniczych i chopskich. Tu przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczya okoo 750 tys. czonków, a samo stowarzyszenie zajo znaczce miejsce
w yciu spoecznym ówczesnej Polski.. W budowaniu struktur przyjto model woski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mczyni, kobiety, modzie mska, modzie eska. Stowarzyszenie wydawao wasne czasopismo pod nazw ,,Ruch Katolicki''. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany zosta w. Wojciech, jako wito patronalne wyznaczono uroczysto Chrystusa Króla.

Akcja Katolicka po roku 1993

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczy powstawa w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawem II. W roku 1996 w caej Polsce, z rón intensywnoci zaczy powstawa diecezjalne instytuty i parafialne oddziay Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjtych dziaa byy wybory statutowych wadz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Czstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigili wita Chrystusa Króla Wszechwiata. Delegaci wybrali dziewicioosobowy zarzd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardyna Józef Glemp, desygnowa do tej funkcji pani Halin Szydeko z diecezji rzeszowskiej. W ten sposób, zgodnie z yczeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kocielnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpastersk opiek stowarzyszenie ksztatowao swoj osobowo od czasu reaktywowania, "wieccy przejli ciar obowizków zwizanych
z organizowaniem i dziaalnoci stowarzyszenia". 

  

Akcja Katolicka w Parafii w. Marcina w Midzyrzeczu
Koci pw. w. Marcina w MidzyrzeczuNasz Parafialny Oddzia Akcji Katolickiej istnieje od 15.02.1998 roku.
Na spotkaniu zaoycielskim, w obecnoci Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej - Ksidza Profesora Tadeusza Borutki, decyzj
o wstpieniu w szeregi Akcji podjo 13 osób.
Pierwszym asystentem POAK zosta mianowany ksidz kanonik Piotr Polaczek,
który opiek nad naszym oddziaem we wrzeniu 1998 powierzy ksidzu Wikariuszowi Stanisawowi Pindlowi. Od wrzenia 2005 roku Asystentem POAK w Midzyrzeczu jest ksidz Proboszcz Witold Grzomba.
Funkcj Prezesa naszej Akcji od listopada 1998 roku peni Roman Królak.
Pozostali czonkowie Akcji to: Danuta Beru, Danuta Pasierbek, Wodzimierz Pasierbek, Bronisaw Wojtu, Stanisaw Krzempek, Tomasz Urbaniec, Barbara Mroczko, Grayna Kdziora, Janusz Kdziora, Genowefa Kope, Krzysztof Mojyszek, Magorzata Drzewicka, Adam Zo, Beata Mo, Magorzata wierczek, Lucyna Sznyr, Ignacy Tomaszczyk.
Odeszli od nas: Pani Genowefa Mucha oraz Pan Tadeusz Beru, których mier napenia nas ogromnym alem i poczuciem straty, byli to bowiem czonkowie szczerze zaangaowani w sprawy Akcji Katolickiej i caego Kocioa.

Dzieo Akcji Katolickiej obejmuje przede wszystkim:
 • formacj duchow i intelektualn (s to wykady, dni skupienia, rekolekcje, modlitwa)
 • budzenie odpowiedzialnoci za Koció
 • ksztatowanie sumie
 • oywianie ducha apostolskiego w parafii
 • wychowywanie do aktywnoci spoecznej inspirowanej Ewangeli
 • ksztatowanie wiadomoci katolickiej.
Czonkowie AK jako katolicy wieccy, we wspópracy z opiekunem (Proboszczem) aktywnie uczestnicz:
 • w liturgii Sowa podczas niedzielnej Mszy w.
 • W naboestwach Róacowych, Drogi Krzyowej, do Miosierdzia Boego
 • W przebiegu Roku liturgicznego czonkowie AK pomagaj w przygotowaniu wystroju kocioa (stajenka, Grób Paski, otarz doynkowy, otarz Boego Ciaa)
 • Dla zintegrowania Rodzin Parafii AK zorganizowaa kilka festynów i spotka integracyjnych (dochód finansowy z tych imprez przeznaczono na wystrój nowej wityni: obrazy, witra, Droga Krzyowa, konfesjonay, rzutnik, urna na spalone szcztkiwity Wojciech - Patron Akcji Katolickiej Najw.Sakramentu ze starego kocioa)
 • Pod patronatem AK przebiegay liczne konkursy (m.in. róacowy, konkurs Pieni Patriotycznej, konkursy tenisa stoowego).
 • Akcja Katolicka dofinansowuje równie wypoczynek letni dzieci (zielona szkoa, rekolekcje modziey oazowej)
 • Dla uczczenia osoby Ojca w. Jana Pawa II AK zorganizowaa dwukrotnie wystaw filatelistyczn
  o tematyce papieskiej a take uroczyste obchody urodzin i rocznicy pielgrzymki Papiea do naszej Diecezji.

Pragniemy tak pracowa aby Chrystus Sta si:
 • dla poszukujcych: prawd i yciem
 • dla dobrych: umocnieniem
 • dla niewidzcych: wiatem
 • dla grzesznych: nawróceniem
 • dla zagubionych: drog

Zachcamy - docz do nas i poszerz drog, która prowadzi ludzi do Chrystusa !

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021