Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

W dniu 26.08.2018 r w naszej miejscowoĹ›ci odbyĹ‚o siÄ™ gminne Ĺ›wiÄ™to dziÄ™kczynienia za plony. Gazdami tegorocznych doĹĽynek byli poproszeni przez Wójta, PrzewodniczÄ…cego Rady Gminy i SoĹ‚tysa paĹ„stwo MaĹ‚gorzata i Wojciech StrzÄ…daĹ‚owie. Gazdowie kontynuujÄ… tradycje rodzinne, prowadzÄ…c 34-ha gospodarstwo rolne. Pani MaĹ‚gorzata w 2005 roku przejęła gospodarstwo o pow. 11,5 ha od rodziców - profil mieszany chów bydĹ‚a mlecznego - trzoda chlewna . Gazdowie prowadzÄ… wspólnie gospodarstwo rolne od roku 2015. W tym czasie gospodarstwo zwiÄ™kszyĹ‚o swój areaĹ‚ do 34 ha i zmieniĹ‚o profil na chów bydĹ‚a opasowego . Obecnie gospodarstwo posiada 76 szt. bydĹ‚a opasowego w tym 7 krów i 69 szt. mĹ‚odego bydĹ‚a opasowego - z szansÄ… na dalszy rozwój. Produkcja rolna podporzÄ…dkowana jest produkcji zwierzÄ™cej z niewielkim udziaĹ‚em uprawy rzepaku. Gospodarstwo uczestniczy w Europejskim Systemie RachunkowoĹ›ci Rolnej FADN.

MĹ‚odzi niezwykle sympatyczni Gospodarze uczestniczyli aktywnie w przygotowaniach doĹĽynkowych, które w MiÄ™dzyrzeczu rozpoczęły siÄ™ duĹĽo wczeĹ›niej. JuĹĽ w czerwcu odbyĹ‚o siÄ™ pierwsze zebranie organizacyjne Rady SoĹ‚eckiej, KoĹ‚a GospodyĹ„ Wiejskich, Stowarzyszenia PrzyjacióĹ‚ MiÄ™dzyrzecza, OSP MiÄ™dzyrzecze Górne, a takĹĽe grona innych zaprzyjaĹşnionych osób. W przygotowania wĹ‚Ä…czyli siÄ™ równieĹĽ pracownicy Gminnego OĹ›rodka Kultury. Przy okazji doĹĽynek MiÄ™dzyrzecze zyskaĹ‚o nowÄ… inwestycjÄ™ - powstaĹ‚ plac za ChatÄ… MiÄ™dzyrzecze, przez co zwiÄ™kszyĹ‚a siÄ™ wokóĹ‚ niej powierzchnia parkingowa i logistyczne centrum wioski.

TydzieĹ„ wczeĹ›niej odbyĹ‚y siÄ™ warsztaty wyplatania wieĹ„ców doĹĽynkowych, na których z tegorocznych zbiorów zbóĹĽ, zióĹ‚ i kwiatów powstaĹ‚y prawdziwe pereĹ‚ki sztuki ludowej. TradycjÄ… w MiÄ™dzyrzeczu jest od lat wypiekanie koĹ‚aczy regionalnych, na które receptura jest od pokoleĹ„ przechowywana i przekazywana mĹ‚odym gospodyniom. Do upieczenia duĹĽej iloĹ›ci tych smakoĹ‚yków potrzebnych jest wiele rÄ…k do pracy. Pod wodzÄ… pani soĹ‚tys Marii GĹ‚uc-Mrzyk oraz pani Asi Wojnickiej i Henryka Francuza - juniora, praca wrzaĹ‚a juĹĽ od Ĺ›witu. PomagaĹ‚y panie z KoĹ‚a GospodyĹ„ Wiejskich, nie zabrakĹ‚o Gazdy oraz radnego Tomasza Osucha, pomagaĹ‚ równieĹĽ ksiÄ…dz Marcin Kulig. WysiĹ‚ek siÄ™ opĹ‚aciĹ‚ i tradycyjnego koĹ‚acza skosztowaĹ‚o wiele uczestników Ĺ›wiÄ™ta doĹĽynkowego. W sobotÄ™ pĹ‚odami rolnymi i kwiatami przystrojono równieĹĽ chatkÄ™ i koĹ›cióĹ‚. Pogoda w dniu doĹĽynek pokazaĹ‚a swÄ… kapryĹ›nÄ… naturÄ™, nie przeszkodziĹ‚o to jednak w przebiegu uroczystoĹ›ci. Do gospodarstwa paĹ„stwa StrzÄ…daĹ‚ów przybyĹ‚ gospodarz gminy Wójt Janusz Pierzyna z MaĹ‚ĹĽonkÄ…, przewodniczÄ…cy Rady Gminy Jan Batelt z MaĹ‚ĹĽonkÄ…, SoĹ‚tys Maria GĹ‚uc-Mrzyk z RadÄ… SoĹ‚eckÄ…, oraz zaproszeni goĹ›cie z czternastu soĹ‚ectw gminy a takĹĽe Orkiestra DÄ™ta przy OSP MiÄ™dzyrzecze Dolne. ObrzÄ™dy doĹĽynkowe prowadziĹ‚ zespóĹ‚ regionalny MiÄ™dzyrzeczanie, pieĹ›niÄ… i wierszem chwalÄ…c pracÄ™ rolnika. Gospodarze z wielkÄ… serdecznoĹ›ciÄ… przyjÄ™li przybyĹ‚ych goĹ›ci, po czym ulicami MiÄ™dzyrzecza wyruszyĹ‚ barwny korowód ciÄ…gników, maszyn, sprzÄ™tu rolniczego. Wszystkie odĹ›wiÄ™tnie przystrojone, wiozĹ‚y goĹ›ci doĹĽynkowych i piÄ™knie siÄ™ prezentowaĹ‚y. Trasa przejazdu w wielu miejscach zostaĹ‚a przez mieszkaĹ„ców pomysĹ‚owo udekorowana, wykonane zostaĹ‚y ciekawe i dowcipne scenki rodzajowe o tematyce rolniczej. Korowód prowadziĹ‚y wozy straĹĽackie, bryczki wiozÄ…ce goĹ›ci i gospodarzy, ozdobÄ… byĹ‚y teĹĽ konie ze stadniny „Solka”.

Korowód przybyĹ‚ na parking katolickiego koĹ›cioĹ‚a Ĺšw. Marcina, w którym odbyĹ‚a siÄ™ uroczysta Msza ĹšwiÄ™ta dziÄ™kczynienia za tegoroczne plony i pracujÄ…cych na roli. GĹ‚ównym celebransem byĹ‚ ksiÄ…dz Proboszcz Jan WaluĹ› homiliÄ™ wygĹ‚osiĹ‚ Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Andrzej Dyczek. Zgromadzeni w Ĺ›wiÄ…tyni wierni, Poczty Sztandarowe, piÄ™kne kolorowe stroje regionalne zaproszonych delegacji, SoĹ‚tysów, Rad SoĹ‚eckich, KóĹ‚ GospodyĹ„ Wiejskich, zĹ‚oĹĽone przed oĹ‚tarzem wieĹ„ce i dary, Ĺ›wieĹĽo wypieczony chleb i serdeczna modlitwa- to wszystko wypeĹ‚niaĹ‚o miÄ™dzyrzecki koĹ›cióĹ‚, tworzÄ…c Ĺ›wiÄ…tecznÄ… atmosferÄ™ dziÄ™kczynienia Bogu za dar Chleba i dar pracy Rolników.

Po Mszy Ĺ›wiÄ™tej przy Chacie MiÄ™dzyrzecze na placu OSP rozpoczęły siÄ™ gĹ‚ówne uroczystoĹ›ci doĹĽynkowe. Tutaj przewodniczyĹ‚ obrzÄ™dom ZespóĹ‚ regionalny Jasieniczanka. Na rÄ™ce Wójta Janusza Pierzyny delegacje zĹ‚oĹĽyĹ‚y przepiÄ™kne wieĹ„ce a Gazdowie przekazali chleb z tegorocznych zbiorów. Pan Wójt i CzĹ‚onkowie Rady Gminy Jasienica obdzielili nim zebranych na placu mieszkaĹ„ców i goĹ›ci. W swoim przemówieniu, dziÄ™kujÄ…c Rolnikom za trud, Wójt Janusz Pierzyna podkreĹ›liĹ‚ jak waĹĽna jest praca na roli i jak waĹĽna jest umiejÄ™tność dziÄ™kowania za wszystko, co czĹ‚owieka spotyka, za wszystkie talenty, które czĹ‚owiek otrzymaĹ‚ i które w ĹĽyciu moĹĽe rozwijać i pomnaĹĽać. Wójt podziÄ™kowaĹ‚ wszystkim za przygotowanie tegorocznych doĹĽynek, w szczególnoĹ›ci pani soĹ‚tys Marii GĹ‚uc-Mrzyk, pracownikom GOK oraz czĹ‚onkom organizacji i stowarzyszeĹ„ dziaĹ‚ajÄ…cych w MiÄ™dzyrzeczu. W podziÄ™kowania za plony wĹ‚Ä…czyli siÄ™ równieĹĽ zaproszeni goĹ›cie, min. wiceminister pracy StanisĹ‚aw Szwed oraz wicewojewoda Ĺ›lÄ…ski Jan ChrzÄ…szcz. W części artystycznej bawiĹ‚ goĹ›ci ZespóĹ‚ „Silesian Tyrol Band” oraz „Mona Lisa”.

MiÄ™dzyrzeccy spoĹ‚ecznicy przygotowali dla przybyĹ‚ych na doĹĽynki i festyn goĹ›ci szerokÄ… ofertÄ™ potraw regionalnych, tak, ĹĽe kaĹĽdy mógĹ‚ skosztować coĹ› dobrego wedĹ‚ug wĹ‚asnych upodobaĹ„. Wspólna radość i dobra zabawa trwaĹ‚a do póĹşnych godzin wieczornych.

Tekst: Barbara Mroczko, Maria GĹ‚uc-Mrzyk
Zdjęcia z przebiegu uroczystości dożynkowych : Krzysztof Wydra, Barbara Mroczko, Krzysztof Wieczerzak.

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015