Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

OĹ›wiadczam, iĹĽ w dniu 21 listopada 2017 r. w zamieszczonym na stronie internetowej  artykule pt.
„Historia tradycji wspólnego Ĺ›piewania pieĹ›ni historycznych, patriotycznych” zacytowaĹ‚em wykĹ‚ad, którego autorem jest Pan dr Ignacy OĹ‚ownia, który zostaĹ‚ po jego wygĹ‚oszeniu opublikowany na stronie internetowej Suwalskiego OĹ›rodka Kultury w SuwaĹ‚kach. W zwiÄ…zku z tym przepraszam Pana dr Ignacego OĹ‚ownia oraz czytelników portalu www.miedzyrzecze.org.pl za brak wskazania         w artykule jego autora. Zamieszczam poniĹĽej fragment mojego artykuĹ‚u, w którym zostaĹ‚ wykorzystany tekst Pana dr Ignacego OĹ‚ownia: „SĹ‚owa „ Ĺ›piew”, „pieśń” wystÄ™pujÄ… w Starym Testamencie 309 razy i 36 w Nowym Testamencie, co Ĺ›wiadczy o wielkim znaczeniu muzyki w Biblii. Gdzie sĹ‚owo nie wystarcza, potrzebna jest muzyka. Philip Harnoncourt twierdzi, ĹĽe jeĹ›li o czymĹ› nie moĹĽna powiedzieć, to moĹĽna – a nawet trzeba – wyraĹĽać to Ĺ›piewem i muzykÄ….
Wiek XIX w Polsce, nie tylko w muzyce, ale i w innych dziedzinach sztuki, cechowaĹ‚a walka o utrzymanie i umocnienie odrÄ™bnoĹ›ci i Ĺ›wiadomoĹ›ci narodowej, bÄ™dÄ…ca jednym z ogniw walki wyzwoleĹ„czej podejmowanej zbrojnie. SÄ… to czasy powstania koĹ›ciuszkowskiego, walk legionów polskich we WĹ‚oszech i walk Polaków u boku Napoleona, wreszcie czasy powstania listopadowego czy styczniowego.
MuzykÄ™ tego okresu cechuje znaczny wzrost uczuciowoĹ›ci, bÄ™dÄ…cy w pewnym stopniu wyrazem ucieczki od tragicznej rzeczywistoĹ›ci porozbiorowej. Niektóre utwory majÄ… wyraĹşne zabarwienie patriotyczne. RównoczeĹ›nie wzrasta zainteresowanie kompozytorów pieĹ›niami i taĹ„cami ludowymi. StworzyĹ‚o to podwaliny stylu narodowego, który rozwinÄ…Ĺ‚ siÄ™ wspaniale wraz z twórczoĹ›ciÄ… Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego, Szymanowskiego. Czynnikiem inspirujÄ…cym dla nich staĹ‚ siÄ™ rodzimy folklor. WiÄ…zaĹ‚o siÄ™ to ze wzrostem poczucia odrÄ™bnoĹ›ci narodowej pod wpĹ‚ywem przemian politycznych i spoĹ‚ecznych. Przemiany te byĹ‚y zgodne z ideologiÄ… romantyzmu i wypĹ‚ywaĹ‚y z jego najbardziej postÄ™powego nurtu. Narodowy charakter muzyki byĹ‚ wyrazem reakcji przeciw wpĹ‚ywom cudzoziemszczyzny, której hoĹ‚dowaĹ‚a arystokracja. PiÄ™kno sztuki narodowej staĹ‚o siÄ™ wĹ‚asnoĹ›ciÄ… ogólnoludzkÄ…, siĹ‚Ä… zbliĹĽajÄ…cÄ… narody.
Pieśń ojczysta – to hasĹ‚o moĹĽe siÄ™ odnosić do Ĺ›piewów rodzimych kaĹĽdego narodu. Ĺšpiew bowiem towarzyszy ludziom w chwilach radosnych bÄ™dÄ…c stale obecny podczas zabaw, biesiad i róĹĽnego rodzaju uroczystoĹ›ci, a takĹĽe w momentach dramatycznych jako krzepiÄ…cy na duchu i kojÄ…cy ból pocieszyciel. Ĺšpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest Ĺ›wiadectwem historii i sprawdzianem toĹĽsamoĹ›ci narodowej mieszkaĹ„ców danego kraju. Niezwykle mocno doĹ›wiadczamy roli pieĹ›ni ojczystej siÄ™gnÄ…wszy do bogatej skarbnicy Ĺ›piewów polskiego narodu. Polska pieśń jednoczyĹ‚a i umacniaĹ‚a rodziny, stawaĹ‚a siÄ™ zawoĹ‚aniem bojowym, dodajÄ…c siĹ‚ ĹĽoĹ‚nierzom i powstaĹ„com oraz rozpalaĹ‚a miĹ‚ość do Ojczyzny, dlatego w czasach zaborów i okupacji byĹ‚a zakazana, a za jej wykonywanie surowo karano.
Pieśń patriotyczna, symbolizujÄ…ca jedność i odrÄ™bność narodu oraz formÄ™ spoĹ‚ecznej manifestacji uczuć, powstawaĹ‚a w róĹĽnych okresach naszych dziejów, peĹ‚niÄ…c niejednokrotnie rolÄ™ hymnów narodowych. ZnajdowaĹ‚a wyraz w Ĺ›piewach na cześć Boga, Ĺ›wiÄ™tych, sĹ‚awnych miejsc kultu bÄ…dĹş w Ĺ›piewie Ĺ›wieckim, opiewajÄ…c niezwykĹ‚e czyny wĹ‚adców i bohaterów lub upamiÄ™tniajÄ…cym wielkie wydarzenia zwiÄ…zane z obronÄ… wolnoĹ›ci, niepodlegĹ‚oĹ›ci czy zachowaniem najcenniejszych dóbr kultury i tradycji narodowej.
CechÄ… znamiennÄ… polskiej pieĹ›ni patriotycznej, bÄ™dÄ…cej zwierciadĹ‚em ponad tysiÄ…cletniej historii naszych dziejów, jest wzajemne przenikanie siÄ™ wÄ…tku religijnego i Ĺ›wieckiego. Religijne pieĹ›ni Ĺ›piewane pierwotnie w koĹ›cioĹ‚ach byĹ‚y teĹĽ wykonywane poza Ĺ›wiÄ…tyniami, zwĹ‚aszcza w wyjÄ…tkowych sytuacjach dziejowych (wojny i powstania narodowe) zyskujÄ…c czÄ™sto miano pieĹ›ni hymnicznych. Tradycja takich Ĺ›piewów siÄ™ga u nas czasów dynastii Piastów, czego najstarszym przykĹ‚adem jest Ĺ‚aciĹ„ski hymn Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy na cześć Ĺ›w. StanisĹ‚awa ze Szczepanowa (Biskupa i MÄ™czennika), a przede wszystkim sĹ‚ynna Bogurodzica – pierwsza, zachowana w caĹ‚oĹ›ci pieśń hymniczna i zarazem bojowa rycerstwa polskiego, „matka i królowa polskich pieĹ›ni” nazwana przez Jana DĹ‚ugosza carmen patrium czyli pieĹ›niÄ… ojców (ojczystÄ…). To ona jako najcenniejszy klejnot muzyczny naszej kultury Ĺ›redniowiecza peĹ‚niĹ‚a przez wiele stuleci rolÄ™ hymnu narodowego, choć w róĹĽnych okresach historii Polski pojawiaĹ‚y siÄ™ inne pieĹ›ni, które traktowano jako hymny, np. ĹšwiÄ™ta miĹ‚oĹ›ci kochanej ojczyzny u schyĹ‚ku I Rzeczpospolitej (pod koniec XVIII w.), póĹşniej w dobie porozbiorowej: Mazurek DÄ…browskiego, BoĹĽe coĹ› PolskÄ™, Warszawianka, Mazurek 3 Maja, Marsz, marsz Polonia, Rota, po odzyskaniu niepodlegĹ‚oĹ›ci – Marsz I Brygady, w czasie II wojny Ĺ›wiatowej – Modlitwa obozowa, a w czasach najnowszych – Ĺ»eby Polska byĹ‚a PolskÄ…,”.

Krzysztof Wieczerzak.

powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015