Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dzi¶
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

SĹ‚owa „ Ĺ›piew”, „pieśń” wystÄ™pujÄ… w Starym Testamencie 309 razy i 36 w Nowym Testamencie, co Ĺ›wiadczy o wielkim znaczeniu muzyki w Biblii. Gdzie sĹ‚owo nie wystarcza, potrzebna jest muzyka. Philip Harnoncourt twierdzi, ĹĽe jeĹ›li o czymĹ› nie moĹĽna powiedzieć, to moĹĽna – a nawet trzeba – wyraĹĽać to Ĺ›piewem i muzykÄ….
Wiek XIX w Polsce, nie tylko w muzyce, ale i w innych dziedzinach sztuki, cechowaĹ‚a walka o utrzymanie i umocnienie odrÄ™bnoĹ›ci i Ĺ›wiadomoĹ›ci narodowej, bÄ™dÄ…ca jednym z ogniw walki wyzwoleĹ„czej podejmowanej zbrojnie. SÄ… to czasy powstania koĹ›ciuszkowskiego, walk legionów polskich we WĹ‚oszech i walk Polaków u boku Napoleona, wreszcie czasy powstania listopadowego czy styczniowego.
MuzykÄ™ tego okresu cechuje znaczny wzrost uczuciowoĹ›ci, bÄ™dÄ…cy w pewnym stopniu wyrazem ucieczki od tragicznej rzeczywistoĹ›ci porozbiorowej. Niektóre utwory majÄ… wyraĹşne zabarwienie patriotyczne. RównoczeĹ›nie wzrasta zainteresowanie kompozytorów pieĹ›niami i taĹ„cami ludowymi. StworzyĹ‚o to podwaliny stylu narodowego, który rozwinÄ…Ĺ‚ siÄ™ wspaniale wraz z twórczoĹ›ciÄ… Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego, Szymanowskiego. Czynnikiem inspirujÄ…cym dla nich staĹ‚ siÄ™ rodzimy folklor. WiÄ…zaĹ‚o siÄ™ to ze wzrostem poczucia odrÄ™bnoĹ›ci narodowej pod wpĹ‚ywem przemian politycznych i spoĹ‚ecznych. Przemiany te byĹ‚y zgodne z ideologiÄ… romantyzmu i wypĹ‚ywaĹ‚y z jego najbardziej postÄ™powego nurtu. Narodowy charakter muzyki byĹ‚ wyrazem reakcji przeciw wpĹ‚ywom cudzoziemszczyzny, której hoĹ‚dowaĹ‚a arystokracja. PiÄ™kno sztuki narodowej staĹ‚o siÄ™ wĹ‚asnoĹ›ciÄ… ogólnoludzkÄ…, siĹ‚Ä… zbliĹĽajÄ…cÄ… narody.
Pieśń ojczysta – to hasĹ‚o moĹĽe siÄ™ odnosić do Ĺ›piewów rodzimych kaĹĽdego narodu. Ĺšpiew bowiem towarzyszy ludziom w chwilach radosnych bÄ™dÄ…c stale obecny podczas zabaw, biesiad i róĹĽnego rodzaju uroczystoĹ›ci, a takĹĽe w momentach dramatycznych jako krzepiÄ…cy na duchu i kojÄ…cy ból pocieszyciel. Ĺšpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest Ĺ›wiadectwem historii i sprawdzianem toĹĽsamoĹ›ci narodowej mieszkaĹ„ców danego kraju. Niezwykle mocno doĹ›wiadczamy roli pieĹ›ni ojczystej siÄ™gnÄ…wszy do bogatej skarbnicy Ĺ›piewów polskiego narodu. Polska pieśń jednoczyĹ‚a i umacniaĹ‚a rodziny, stawaĹ‚a siÄ™ zawoĹ‚aniem bojowym, dodajÄ…c siĹ‚ ĹĽoĹ‚nierzom i powstaĹ„com oraz rozpalaĹ‚a miĹ‚ość do Ojczyzny, dlatego w czasach zaborów i okupacji byĹ‚a zakazana, a za jej wykonywanie surowo karano.
Pieśń patriotyczna, symbolizujÄ…ca jedność i odrÄ™bność narodu oraz formÄ™ spoĹ‚ecznej manifestacji uczuć, powstawaĹ‚a w róĹĽnych okresach naszych dziejów, peĹ‚niÄ…c niejednokrotnie rolÄ™ hymnów narodowych. ZnajdowaĹ‚a wyraz w Ĺ›piewach na cześć Boga, Ĺ›wiÄ™tych, sĹ‚awnych miejsc kultu bÄ…dĹş w Ĺ›piewie Ĺ›wieckim, opiewajÄ…c niezwykĹ‚e czyny wĹ‚adców i bohaterów lub upamiÄ™tniajÄ…cym wielkie wydarzenia zwiÄ…zane z obronÄ… wolnoĹ›ci, niepodlegĹ‚oĹ›ci czy zachowaniem najcenniejszych dóbr kultury i tradycji narodowej.
CechÄ… znamiennÄ… polskiej pieĹ›ni patriotycznej, bÄ™dÄ…cej zwierciadĹ‚em ponad tysiÄ…cletniej historii naszych dziejów, jest wzajemne przenikanie siÄ™ wÄ…tku religijnego i Ĺ›wieckiego. Religijne pieĹ›ni Ĺ›piewane pierwotnie w koĹ›cioĹ‚ach byĹ‚y teĹĽ wykonywane poza Ĺ›wiÄ…tyniami, zwĹ‚aszcza w wyjÄ…tkowych sytuacjach dziejowych (wojny i powstania narodowe) zyskujÄ…c czÄ™sto miano pieĹ›ni hymnicznych. Tradycja takich Ĺ›piewów siÄ™ga u nas czasów dynastii Piastów, czego najstarszym przykĹ‚adem jest Ĺ‚aciĹ„ski hymn Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy na cześć Ĺ›w. StanisĹ‚awa ze Szczepanowa (Biskupa i MÄ™czennika), a przede wszystkim sĹ‚ynna Bogurodzica – pierwsza, zachowana w caĹ‚oĹ›ci pieśń hymniczna i zarazem bojowa rycerstwa polskiego, „matka i królowa polskich pieĹ›ni” nazwana przez Jana DĹ‚ugosza carmen patrium czyli pieĹ›niÄ… ojców (ojczystÄ…). To ona jako najcenniejszy klejnot muzyczny naszej kultury Ĺ›redniowiecza peĹ‚niĹ‚a przez wiele stuleci rolÄ™ hymnu narodowego, choć w róĹĽnych okresach historii Polski pojawiaĹ‚y siÄ™ inne pieĹ›ni, które traktowano jako hymny, np. ĹšwiÄ™ta miĹ‚oĹ›ci kochanej ojczyzny u schyĹ‚ku I Rzeczpospolitej (pod koniec XVIII w.), póĹşniej w dobie porozbiorowej: Mazurek DÄ…browskiego, BoĹĽe coĹ› PolskÄ™, Warszawianka, Mazurek 3 Maja, Marsz, marsz Polonia, Rota, po odzyskaniu niepodlegĹ‚oĹ›ci – Marsz I Brygady, w czasie II wojny Ĺ›wiatowej – Modlitwa obozowa, a w czasach najnowszych – Ĺ»eby Polska byĹ‚a PolskÄ…, tekst napisany w 1976r przez Jana Pietrzaka z muzykÄ… WĹ‚adysĹ‚awa Korcza, po raz pierwszy wykonana na festiwalu w Opolu w roku 1981, byĹ‚a wtedy uwaĹĽana za wyraz walki z wĹ‚adzÄ… komunistycznÄ… i poparcia dla „SolidarnoĹ›ci”.
WartoĹ›ci takie jak patriotyzm,  tradycja , umiĹ‚owanie do Ojczyzny  naleĹĽy strzec i pielÄ™gnować i przekazywać nastÄ™pnym pokoleniom nauczaĹ‚ Ĺ›w. Jan PaweĹ‚ II.
W historii najnowszej tradycjÄ™ tÄ… zapoczÄ…tkowaĹ‚  Ĺ›p. Prezydent RP Lech KaczyĹ„ski, który w roku 2009 w 91. rocznicÄ™ wydaĹ‚ album z pieĹ›niami patriotycznymi i objÄ…Ĺ‚ Honorowy Patronat.
Po nim obecny Prezydent RP Andrzej Duda w roku 2015 zorganizowaĹ‚ wspólne Ĺ›piewanie pieĹ›ni patriotycznych.
Za zorganizowanie wspólnego Ĺ›piewania pieĹ›ni patriotycznych w roku 2015, Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda na rÄ™ce Pana Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny przesĹ‚aĹ‚ list z podziÄ™kowaniem, spotkania te cieszyĹ‚y siÄ™ ogromnym zainteresowaniem w caĹ‚ej Polsce, i do dziĹ› sÄ… kontynuowane.

Tekst i opracowanie. Krzysztof Wieczerzak

powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015