Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Uroczysto wrczenia nagrody im. Ks Londzina
data dodania: Niedziela 8 listopada 2015

W dniu 6 listopada 2015 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Biaej odbya si uroczysto wrczania XVII Nagrody Starosty Bielskiego im. Ksidza Józefa Londzina. Jest to nagroda, któr honoruje si ludzi zaangaowanych w dziaalno spoeczn, artystyczn, kulturaln i samorzdow; wnoszcych tym samym trwae wartoci humanistyczne w ycie powiatu bielskiego. Honoruje si ni ludzi nietuzinkowych, propagatorów umiowania Ojczyzny i wartoci patriotycznych; tymi bowiem cechami odznacza si patron nagrody - ksidz praat Józef Londzin. Kandydatów do Nagrody nominuj samorzdy 10 gmin powiatu bielskiego.

londzin

Uroczysto zgromadzia liczne grono przedstawicieli Wadz powiatu bielskiego z Panem Starost Andrzejem Ponk i Prezydentem Miasta- Panem Jackiem Krywultem na czele. Na widowni zasiedli m.in. bp Roman Pindel, bp Pawe Anweiler, posowie na Sejm RP, wójtowie gmin oraz inni przedstawiciele wadz, ludzi kultury i spoeczników. Trzykrotnie laureatami Nagrody zostali mieszkacy naszej gminy Jasienica : w 2003 roku ksidz Jan Lech Klima, w 2004 roku poeta Juliusz Wtroba, w 2008 roku Henryk Francuz.

londzin

W roku biecym Kapitua Nagrody I miejsce przyznaa aktywnemu dziaaczowi spoecznemu z gminy Wilkowice - Panu Zbigniewowi Benet. Ju sama nominacja do nagrody stanowi due wyrónienie i jak to wyrazi w ubiegorocznej edycji ksidz bp ordynariusz Roman Pindel-"ta nagroda, co roku przyznawana, jest bardzo godna i potrzebna. I w tej naszej maej ojczynie wci bdziemy znajdowa ludzi, których warto wydoby, odznaczy, pokaza i zachwyci si nimi".

londzin

Mio nam przedstawi sylwetk tegorocznego Nominowanego z gminy Jasienica- Proboszcza Parafii Katolickiej w Midzyrzeczu- ksidza Kan. Witolda Grzomby. Przewodniczaca Kapituy Nagrody, zarazem krewna ksidza Londzina- pani Alina wiey-Sobel wyrazia uznanie dla postawy i dziaalnoci proboszcza Witolda z Midzyrzecza, któremu - jak wyznaa - "ksidz Londzin byby dzisiaj wdziczny".

londzin

londzin

londzin

londzin

londzin

londzin

londzin

londzin

Tekst: Barbara Mroczko, Krzysztof Wieczerzak
Foto: Danuta Polak, Mirosaw ukaszuk

 

Ksidz Kanonik Witold Grzomba, notariusz dekanatu jasienickiego diecezji bielsko-ywieckiej, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza.

Urodzi si 28 lutego 1961 w Bytomiu. wicenia kapaskie otrzyma w Katowicach, w dniu 31 stycznia 1987 r. Do koca sierpnia 1987 pracowa jako wikariusz parafii cicia w. Jana Chrzciciela w Tychach. Od 1 wrzenia 1987 do 31 sierpnia 1990 by wikariuszem parafii cicia w. Jana Chrzciciela w Goduli. W latach 1 wrzenia 1990 do 1 lipca 1996 przebywa w parafii w. Pawa i Piotra w Skoczowie. Od sierpnia 1996 do padziernika 1998 by administratorem a nastpnie proboszczem parafii w. Jakuba Apostoa w Simoradzu. Od 28 sierpnia 2005 do teraz jest proboszczem parafii w. Marcina w Midzyrzeczu.

Ksidz Witold Grzomba od pocztku swojego proboszczowania da si pozna jako bardzo dobry gospodarz. W parafii w Simoradzu poczyni generalny remont kocioa (dach, okna, tynki, ogrzewanie, obejcie, cmentarz, probostwo), wspópracowa z konserwatorem zabytków, dziki badaniom stratygraficznym w kociele pod wezwaniem w. Jakuba Apostoa odkryto freski i pyty nagrobne ksit skoczowskich. „To by ksidz pasjonat, który
z tego maego kocioa zrobi prawdziw perek” (wieloletnia dyrektor muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, magister Halina Szotek).

Objcie parafii w Midzyrzeczu rozpocz od uporzdkowania terenu wokó nowo wybudowanego kocioa. Zmobilizowa swoich parafian do wielu prac spoecznych, dziki którym zosta odnowiony mur cmentarny, powstaa ciekawie wykonana z kamienia droga krzyowa wraz z godnymi uwagi paskorzebami, oraz nowa architektura zieleni wokó kocioa. Zostaa równie wyremontowana plebania.

Swoim staraniem zoy wniosek unijny do Urzdu Marszakowskiego w ramach „Programu Rozwoju i Odnowy Wsi” i uzyska dofinansowanie na remont alejek oraz konserwacj i restauracj zabytkowej figury NMP oraz grobowca proboszczów na zabytkowym cmentarzu przy kociele w. Marcina. Cao zrealizowanego projektu to kwota 212 995 z, z czego dofinansowanie wynosi 188 527 z. Dziki zabiegom ksidza Witolda zosta wytynkowany i pomalowany koció, a jego wntrze wzbogacone o piknie rzebione tabernakulum oraz figury ukrzyowanego Chrystusa, a take Matki Boej i witego Jana Apostoa. Dziki ksidzu proboszczowi zosta równie odnowiony cenny obraz Miosierdzia Boego, pdzla Adolfa Hyy, i znalaz godne miejsce w jednej z kaplic nowego kocioa. Ukoczone prace pozwalaj na konsekracj kocioa, która nastpi 11 listopada 2015 r.

Od pocztku pobytu w Midzyrzeczu, ksidz Witold wczy si w ycie i dziaalno miejscowej spoecznoci. Od roku 2006 w ramach Lokalnej Grupy Dziaania, skupiajcej wszystkie organizacje spoeczne Midzyrzecza, w tym równie parafie, realizowa projekt „Popularyzacja wartoci regionalnych i kulturowych oraz tradycji i gwary lska Cieszyskiego, z wykorzystaniem zbiorów Izby Regionalnej w Midzyrzeczu Górnym”. Grupa ta zostaa laureatem ogólnopolskiego konkursu „Rzeczpospolita Internetowa” i otrzymaa dofinansowanie w kwocie 50 ty. z. Do osigni Lokalnej Grupy Dziaania zalicza si powstanie Izby Regionalnej w Chacie Midzyrzecze, publikacja „Midzyrzecze”, oraz powstanie serwisu internetowego soectwa, a przede wszystkim silna integracja spoecznoci midzyrzeckiej.

Efektem dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania byo powstanie Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza, którego ksidz Witold by jednym z zaoycieli i do dzisiaj peni w nim funkcj wiceprezesa zarzdu. Kieruje równie grup tematyczn zwizan z kultur i tradycj naszego regionu. W ramach dziaalnoci stowarzyszenia, zrealizowano ponad 30 projektów z zakresu kultury i ochrony lokalnego dziedzictwa, a take zorganizowano wiele imprez dofinansowanych ze rodków unijnych, samorzdu terytorialnego gminy i powiatu, na czn warto ponad 300 ty. z. Z rodków tych powsta szereg publikacji w redakcji których uczestniczy ksidz Witold:
- „Ksiga ycia. Dziea Wybrane Walentego Krzszcza”, Tom I
- „Dziea Wybrane Walentego Krzszcza”, Tom II
- album „Midzyrzecze w obiektywie”,
- folder „Izby Regionalne”,
- „Inwentarz oraz kroniki parafii i kocioa pw. w. Marcina w Midzyrzeczu 1522-1939””,
- album „Cztery pory roku w Midzyrzeczu i Midzyrzecze na starej fotografii”.

Zrealizowano równie dwa projekty z „Programu Operacyjnego Kapita Ludzki” oraz dwa kursy komputerowe ze rodków wasnych Stowarzyszenia. Dziki temu spoeczno Midzyrzecza moga skorzysta z bezpatnych kursów obsugi komputera i Internetu. Kursy te cieszyy si wród mieszkaców duym powodzeniem, a ksidz Witold by ich koordynatorem i jednym z prowadzcych.

Ksidz Witold poczyni ogromne starania by odzyska i odnowi cenne pamitki po spalonym 26 stycznia 1993 r. zabytkowym, drewnianym kociele w. Marcina. Pierwszym efektem tych stara bya wystawa fotografii i pamitek po spalonym kociele w 15-st rocznic tego tragicznego wydarzenia, a nastpnie wydanie przez parafi publikacji „Zabytki Midzyrzecza i Ligoty”. „W tej ksice (jak uj sam ks. Witold w „Sowie od Wydawcy”) zawarte jest wiele godzin pracy, w które wpisana bya nadzieja, e wniesie ona do serc i umysów czytelników szacunek do minionych czasów, do pokole tworzcych je ludzi. Bdzie moe kolejnym krokiem do ukochania tej piknej ziemi i zacht do wczenia si w sztafet ludzi nioscych dobro.” Ksika zostaa wydana ze rodków unijnych, z dotacj na kwot 35 ty. z, i obejmuje histori nie tylko kocioa katolickiego w Midzyrzeczu, lecz równie histori parafii w Ligocie oraz parafii ewangelicko-augsburskiej w Midzyrzeczu, które ksidz Witold zaprosi do wspólnej redakcji tego przedsiwzicia. Jest to przykadem dobrych stosunków ekumenicznych w Midzyrzeczu, które ksidz Witold kontynuuje, obchodzc wspólnie z parafi ewangelick uroczystoci doynkowe, straackie i coroczne spotkania ekumeniczne.

Ksidz Witold zaszczepia wród midzyrzeczan uczucia patriotyczne. Corocznie w dniu wita Niepodlegoci organizuje w Chacie Midzyrzecze, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjació Midzyrzecza, wieczory patriotyczne, poczone z odczytami oraz wspólnym piewaniem pieni patriotycznych. Doprowadzi równie do odtworzenia tablic upamitniajcych polegych midzyrzeczan w czasie I Wojny wiatowej. Tablice te zostay powicone i wprowadzone do nowego kocioa w 100-tn rocznic wybuchu I Wojny wiatowej.

Ksidz Witold Grzomba naley równie do Ochotniczej Stray Poarnej. Zosta uhonorowany przez Zarzd Gówny Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczpospolitej Polskiej brzowym i srebrnym „Medalem za Zasugi dla Poarnictwa”. Przekaza na rzecz OSP nagonienie do sali widowiskowej. Wczy si czynnie w realizowany przez OSP Midzyrzecze Górne na 120-lecie istnienia jednostki projekt „Historia haftem malowana”, którego gównym akcentem bya poczona z prelekcjami ekspozycja haftowanej repliki obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” o wymiarach oryginau 9,87 x 4,26 m. Wystaw zwiedzio ponad 15 ty. widzów z terenu caego województwa lskiego, a take województw ociennych.

Ksidz proboszcz wcza si w dziaalno charytatywn dla spoeczestwa (np. dofinansowuje posiki dla dzieci w szkole, organizuje pomoc dla poszkodowanych w nieszczliwych wypadkach losowych, zbiórk ywnoci dla biednych oraz uczestniczy w niesieniu pomocy na Ukrainie). Za t dziaalno oraz na rzecz spoecznoci emeryckiej Midzyrzecza Zarzd Gówny Polskiego Zwizku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nada mu Zot Odznak Honorow zwizku.

Ksidz proboszcz jest peen dobrych pomysów, uczestniczy w kadym wanym midzyrzeckim wydarzeniu. Z jego udziaem Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza zrealizowao wiele ciekawych projektów m.in. konkursy fotograficzne (sam ksidz proboszcz jest pasjonatem fotografii i autorem piknych zdj z Midzyrzecza), „Powrót do przeszoci” (wspólnie z Lokaln Grup dziaania Ziemia Bielska), rajdy rowerowe, dwie parady motocyklowe, monitoring gniazd bociana biaego. Stowarzyszenie zgosio Midzyrzecze do konkursu „Pikna Wie Województwa lskiego”. W konkursie tym soectwo Midzyrzecze Górne otrzymao wyrónienie w kategorii „Najpikniejsza Wie”, a prowadzony przez stowarzyszenie serwis internetowy zosta uznany jako „Najlepszy Serwis Internetowy Soectwa”. W przygotowaniach do konkursu uczestniczya te parafia katolicka z ksidzem proboszczem na czele. Ksidz proboszcz jest mionikiem piewu i dobrej muzyki, corocznie zaprasza do parafii na
noworoczne koncerty ciekawych wykonawców.

Ksidz Witold Grzomba jest lubiany przez starszych i modszych mieszkaców Midzyrzecza. W drugim czowieku zawsze szuka dobrych stron, poprzez swoj postaw i dziaania integruje lokaln spoeczno stanowic dla niej autorytet moralny. Zaszczepiajc patriotyzm i umiowanie do Maej Ojczyzny, a take Polski, i wartoci chrzecijaskich nawizuje do idei ksidza Londzina; suy tym samym wartociom, którym on suy, a zatem naszym zdaniem w peni zasuguje na uhonorowanie go Nagrod Ksidza Józefa Londzina.

Tekst: Barbara Mroczko, Krzysztof Wieczerzak
Foto Archiwum: Krzysztof Wydra, Leszek Mroczko, Danuta Polak, ukasz Zych, Witold Grzomba, Jacek Padzior
, Roman Niemczyk.


 

powrt
Komentarze
 • Czwartek 12 listopada 2015,22:34:01
  ~ Jan
  [Wpis usunity jako zupenie mijajcy si z tematem.]
 • Wtorek 10 listopada 2015,18:13:10
  ~ Przyjaciele z Koszaline
  Podziwiamy, e w ogromie zajc codziennych ks Witold znajduje jeszcze czas i serce na tak wspania dziaalnoc! Gratulujemy i pozdrawiamy serdecznie z Pomorza Koszaliskiego W. R. Z.
 • Wtorek 10 listopada 2015,06:37:26
  ~ Przyjaciel
  Dzikujemy ksie proboszczu za pikny koci, za to e ksidz jest z nami i dla nas. Bg zapa!
 • Poniedziałek 9 listopada 2015,14:15:31
  ~ Vlado
  Gratulululacje !!!
 • Poniedziałek 9 listopada 2015,08:33:10
  ~ Katolik
  jass a kto wisia na krzyu koo Jezusa to to zdjcie przedstawia co jest u nas
 • Poniedziałek 9 listopada 2015,06:39:56
  ~ Parafianin
  Zasuona nominacja naszego proboszcza. Teraz jednak obawiam si, e po ukoczeniu Kocioa biskup moe nam go zabra powierzajc inne zadanie w innej parafii.
 • Niedziela 8 listopada 2015,20:58:02
  ~ jass
  Po co to ostatnie [cz wpisu usunita jako naruszajca Regulamin]
 • Niedziela 8 listopada 2015,20:53:00
  ~
  Gratulujemy ks. Proboszczowi nominacji! Jak najbardziej zasuona. Pozdrawiamy.
 • Niedziela 8 listopada 2015,20:29:30
  ~ dziwne
  przed chwil wpisw nie byo?
 • Niedziela 8 listopada 2015,20:13:07
  ~
  baju baju baju

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021