Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

Informacja z Sesji Rady Gminy
data dodania: Niedziela 29 grudnia 2013

Relacja z XXXV sesji Rady Gminy Jasienica, która odbyła się w dniu 07 listopada 2013 roku:

Na początku sesji radny powiatowy Pan Józef Herzyk podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w transport żywności do naszej gminy, którą przekazuje Agencji Rynku Rolnego dla osób potrzebujących. Radny powiatowy Jan Borowski poinformował, że most w Wieszczętach będzie oddany pod koniec listopada.

Obecny na sesji Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Pan Edward Szpoczek wręczył wójtowi okolicznościowy medal z okazji 95-lecia istnienia Ligi oraz dyplom uznania dla rodziców Filipa Pierzyny za godną naśladowania postawę obywatelską, uczciwość i wrażliwość społeczną syna.

Następnie wójt podał informacje o zakończonych inwestycjach: boisko wielofunkcyjne w Wieszczętach, adaptacja hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach, rozbudowa budynku remizy OSP w Rudzicy na cele świetlicy wiejskiej. Zakończono również główny projekt kanalizacji. Zostało wykonanych kilkaset przyłączy w Jasienicy i Międzyrzeczu.

Radni przyjęli następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonych w Świętoszówce, Rudzicy i Mazańcowicach (w budynku sołtysówki) na okres do 3 lat a także na sprzedaż prawa własności nieruchomości w Mazańcowicach;

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 – 2013, na okres do 3 lat;

- w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica – takie plany w przyszłym okresie programowania będą niezbędne dla realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska: fotowoltanika, termomodernizacja obiektów, wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne itd.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy;

- w sprawie zmiany Uchwały z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica. Podjęcie tej uchwały poprzedziła burzliwa dyskusja, dotycząca minimalnej liczby radnych, którzy mogą utworzyć własny klub. Wniosek w tej sprawie, dotyczący zmniejszenia tej liczby z siedmiu radnych do trzech został złożony w grudniu 2010 r. przez Klub Radnych PO. W dyskusji radny Leszek Mroczko zwrócił uwagę, że wniosek jest rozpatrywany przez sesję dopiero po 3 latach od złożenia, przy tym nie została dopełniona przewidziana prawem procedura. Zgodnie ze Statutem Gminy wójt miał 30 dni na przekazanie projektu uchwały przewodniczącemu rady a trwało to kilkadziesiąt miesięcy. Poinformował, że w związku z tym wnioskodawcy zastanawiali się nad złożeniem skargi do Wojewody Śląskiego. Podczas dyskusji ponowiłem ten wniosek, uzasadniając go istniejącym w Polsce orzecznictwem prawnym w tym zakresie. W opinii wielu Sądów Administracyjnych istniejący w statucie zapis (limit 7 radnych) był niezgodny z Konstytucją RP oraz ustawą o samorządzie gminnym. W szczególności dotyczyło to gwarantowanego Konstytucją prawa do zrzeszania się. Uzasadnienie powoływało się również na fakt, że również w sąsiednich gminach powszechnie stosuje się niski limit liczby radnych do utworzenia własnego klubu, np. w Wilkowicach, Jaworzu, Czechowicach-Dziedzicach, a także w powiecie bielskim. Po dyskusji Przewodniczący Klubu Radnych Prawo-Rodzina-Samorząd Jan Batelt zaproponował w imieniu klubu kompromisowe rozwiązanie, aby minimalna liczba radnych do założenia klubu wynosiła 4. Po dyskusji w głosowaniu radni przyjęli ten wniosek. Bez uwag przyjęto pozostałe zmiany w Statucie Gminy.

- uchwała w sprawie Programu współpracy gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Przy tej uchwale dyskusja skierowana była na jawność procedur, okazało się, że procedura przyznawania środków dla organizacji pozarządowych nie jest w całości jawna. Sekretarz Gminy twierdziła, że zgodnie z przepisami niektóre etapy muszą być niejawne. Z kolei radny Mroczko uważał, że z uwagi na fakt, że wielu samorządowców zarówno radnych, jak i urzędników Urzędu Gminy jest członkami stowarzyszeń na terenie gminy, jawność całej procedury jest jak najbardziej zasadna.

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Pieszka podała, że w dniu 29 sierpnia 2013 roku na ręce Przewodniczącego Rady Wójt złożył informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasienica za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Jasienica. Opinia w/w dokumentów została pozytywnie zaopiniowana przez RIO oraz przeanalizowana przez komisje rewizyjną.

- uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Jasienica na 2013 rok zawiera m.in. zwiększenie środków na dopłatę do autobusów MZK (55.000 zł), remonty dróg cząstkowych (70.000 zł), zakup ciągnika dla Mazańcowic (około 13.000 zł), zamontowanie nowego pieca w Rudzicy (2.000 zł) oraz kolejne dofinansowanie do Zakładu Komunalnego (100.000 zł)

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4426S w Mazańcowicach”. Z informacji Wójta wynika, że w cyklu dwuletnim będzie to kwota ok. 1,9 mln zł, wszystko jednak zależy od kwoty, na którą zostanie wygrany przetarg. Dodatkowo przekazano 31.000 zł na wypłatę za odszkodowania za grunty przejęte pod tą drogę.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Odbyła się dość burzliwa dyskusja nad wysokością podwyższenia stawek. M.in. radny Mroczko złożył wniosek o zmniejszenie skali podwyżki podatków za grunty nierolnicze. Wniosek został odrzucony i podatek ten wzrósł o ok. 13% (z 0,22 na 0,25zł za m2). Już wcześniej uzgodniono, że kwoty wynikające ze wzrostu podatków zostaną w całości skierowane na remonty dróg w gminie.

- w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok, została niezmieniona,

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości podatku rolnego na 2014 rok. Przełoży się to na około 3% wzrost stawek podatku rolnego na terenie gminy Jasienica w stosunku do roku poprzedniego.

- w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2014. Nastąpi wzrost o 2 %.

Dyrektor Zakładu Komunalnego Pani Katarzyna Muszyńska przedstawiła że w związku z tym, że gmina przekazuje do Zakładu Komunalnego wybudowany właśnie wodociąg w Grodźcu (chodzi o kawałek wodociągu przy ulicy Góreckiej) niezbędne jest zaakceptowanie stawek opłaty dla tego wodociągu. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Taryfa jest jedna zarówno dla gospodarstw domowych jak i odbiorców przemysłowych tj. 5,47 zł netto/m3. Opłata abonamentowa wynosi 31,27 zł miesięcznie. Dłuższą dyskusję radnych wywołała wysokość opłaty stałej w kwocie 31,27 zł. Taryfa jest niewspółmiernie wyższa niż dla odbiorców AQUY. Radni Edward Kenig oraz Artur Kalita zastanawiali się nad możliwością obniżenia taryfy. Jednak jak podała pani Dyrektor na taryfę składają się koszty stałe, których nie da się obniżyć. Radny Leszek Mroczko stwierdził, że ma wątpliwości, czy utworzony kilka lat temu Zakład Komunalny jest sprawny ekonomicznie, gdyż budżet gminy w coraz większym stopniu dotuje jego działalność, przekazując wysokie dotacje m.in. do odbioru ścieków beczkowozem oraz do kanalizacji zbiorczej. Przykładowo koszt odbioru 1 m3 ścieków w kanalizacji zbiorczej wynosi 14,71zł (wraz z dotacją), w sąsiednich gminach (Bielsko-Biała, Jaworze) jest to koszt na poziomie 4,20zł za m3. W odpowiedzi Wójt poinformował, że możemy oddać majątek do AQUY, wówczas mieszkańcy będą mieli ceny jak w mieście, ale wtedy kontrole mogą sprawdzać, dlaczego majątek o dużej wartości został oddany za niską cenę. Po dyskusji przyjęto uchwałę w niezmienionym brzmieniu.

Wolne wnioski:

- radny Tadeusz Kuś podziękował za zakup ciągnika dla Mazańcowic, wyraził też zadowolenie z przyjęcia koniecznych zmian do statutu gminy.
- radny Tomasz Osuch poruszył temat kosztu przyłączy mieszkańców do kanalizacji zbiorczej, ponieważ dla mieszkańców koszty przyłączy i ewentualnie należny podatek są niezrozumiałe. Pani Dyrektor Zakładu Komunalnego odpowiedziała, że wszystko jest zgodne z wyliczeniami wynikającymi z przetargu na przyłącza.
- radna Mirosława Hawełek poprosiła o finansowe wsparcie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który obejmuje swą pomocą osoby starsze, które nie mają rodziny.
- podziękowałem wszystkim koleżankom i kolegom radnym za zagłosowaniem za przekazanie środków do starostwa powiatu bielskiego na inwestycję przebudowy ul. Starobielskiej w Mazańcowicach.
- wójt poinformował, że proces z obligacjami został zakończony. Ofertę złożył tylko Bank Nordea i oprocentowanie całego procesu obligacji wynosi od 0,8 – 1,4 % plus WIBOR co znacznie obniży koszt zadłużenia gminy. Kredyty zostały spłacone.
- radny Leszek Mroczko zaproponował, aby każdy mieszkaniec otrzymał indywidualne konto do płacenia za odpady a także za podatki. Wójt poinformował, że prowadzi rozmowy w tym temacie z Bankiem Spółdzielczym w Jasienicy.

Wojciech Zawada

źródło: dip.jasienica.org

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015