Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Czcigodny Ksie Proboszczu!
Umiowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia, Parafianie z Midzyrzecza!

Nie mona bez wzruszenia stan przed Wami, wspominajc 10 lat pracy duszpasterskiej wród Was. Wzruszenie potguje przypadajca 20-sta rocznica bolesnego poaru, którego ofiar pad Nasz zabytkowy koció. Pozwólcie najpierw na krótkie, bardzo osobiste, wspomnienie sigajce uroczystoci Boego Ciaa w 1979 roku, kiedy po uroczystej procesji i mszy w. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie wówczas pracowaem jako wikariusz, ówczesny biskup katowicki, niezapomnianej pamici ks. biskup Herbert Bednorz oznajmi mi, e pragnie mnie zamianowa nowym proboszczem parafii w. Marcina w Midzyrzeczu. Od 31 lipca 1979 roku zastpiem na tym stanowisku ks. proboszcza Tadeusza Klocka, który zosta przeniesiony do Grzawy koo Pszczyny. Pamitam prowadzone razem z Wami prace remontowe na probostwie, w kociele a potem w Kaplicach Katechetycznych. W czasie mojej posugi w Midzyrzeczu czsto odwiedzli nas ksia biskupi katowiccy.
Midzyrzecze naleao w tym czasie do diecezji katowickiej.

- Ks. biskup Herbert Bednorz co 3 lata przewodniczy sumie odpustowej ku czci w. Marcina, kilka razy by na probostwie z okazji odwiedzin koldowych, a 13 czerwca 1985 roku powici wieo odbudowane i odremontowane Kaplice Katechetyczne i odprawi uroczyst msz w. pontyfikaln przy grocie Matki Boej rozpoczynajc nocne czuwanie fatimskie. Mocno si interesowa postpem prac przy odnowie zabytkowego kocioa i stara si o ich materialne wsparcie.

- Ks. biskup Czesaw Domin i ks. biskup Janusz Zimniak przeprowadzili tu w tym czasie wizytacje kanoniczne i udzielali sakramentu bierzmowania, równie prywatnie odwiedzali nasz koció.

-Ks. arcybiskup Damian Zimo jako nowy ordynariusz katowicki w 1986 roku przewodniczy przy grocie Matki Boej sumie odpustowej ku czci Matki Boskiej Szkaplerznej.

- Ks biskup Gerard Bernacki równie odwiedza nasz koció.

Odwiedziny Ksiy Biskupów byy zawsze wielkim przeyciem dla naszej wspólnoty parafialnej. Wszyscy Ksia biskupi zgodnie mówili o swoim wielkim wzruszeniu jakie towarzyszyo im ilekro wchodzili do naszego zabytkowego kocioa, który by przesiknity wiar i modlitw mieszkajcych tu ludzi i peen skarbów kultury chrzecijaskiej i narodowej.

Tu patrzyy na nas wieki! Ten koció by nie tylko wiadkiem, ale i znakiem Waszej wiary i wiary pokole tu yjcych. Wiem jak drogi sercu kadego z Was by ten koció, jak nie szczdzilicie wysiku i ofiary w trosce o to, by by godnym mieszkaniem yjcego wród nas Boga. Z wdzicznoci wspominam wielu wspaniaych ludzi wspópracujcych z duszpasterzem w dziele utrzymania i odnowy tej wspaniaej wiatyni. Wielu, w tym miejscu, by trzeba wspomnie z imienia i nazwiska, ale jest to, w tej chwili, niemoliwe, by kogo nie pomin. ycie parafii toczyo si w cieniu tego kocioa. Bya to troska i modlitwa o religijne ycie rodzin, o wiar dzieci i modziey, o krzy w szkole, o powoania kapaskie i zakonne, o zdrowie dla chorych, o wiato dla zagubionych w yciu, co zaowocowao powoaniami kapaskimi, zakonnymi i powoaniami do zakonów eskich i prac naszych parafian w instytucjach kocielnych, która trwa a po dzie dzisiejszy. A có powiedzie o trwajcym od ju 30 lat po dzi dzie naboestwie ku czci Matki Boskiej Fatimskiej i Królowej Szkaplerza witego.

A potem przysza ta straszliwa, pamitna noc 26 na 27 stycznia 1993 roku. Byem ju proboszczem w Wodzisawiu lskim. W nocy zadzwoni telefon. Kto mi zadzwoni (do dzi nie wiem kto) : "Ksie, nasz koció ponie". Najpierw przetraszyem si, bo mylaem, e pali si w Wodzisawiu, ale zaraz ten kto doda: "Pali si koció w Midzyrzeczu"! Gdy nazajutrz przybyem tu do Midzyrzecza widziaem co zostao..... widziaem Wasz al, zy w oczach. Ks. Proboszcz Piotr Polaczek z przejciem pokaza mi kawaek nadpalonej hostii, która zostaa w spalonej monstrancji.

Zostao wspóczucie, ale i podziwu godna solidarno, w któr wczyli si nasi abracia Ewangelicy, którzy uyczyli katolikom do odprawiania niedzielnej mszy w. i innych naboestw swojej wityni. O tym nigdy nie wolno zapomnie. O tym wspaniaym gecie naszych Braci dowiedzia si bogosawiony Jan Pawe II w czasie ekumenicznego spotkania z okazji Jego pobytu w Skoczowie.

Przy tej okazji warto wspomnie pewien epizod jaki mia miejsce jeszcze w czasie mojego duszpasterzowania w Midzyrzeczu. W czasie rorat kiedy dzieci miay napisa jako zadanie jakie yczenie do Ojca witego. Jedna dziewczynka wtedy napisaa "ycz, by Ojcze wity przyjecha kiedy do Midzyrzecza". Nikt nie myla, e takie yczenie moe si speni. Jednak spenio si. W Skoczowie nie tylko bya mowa o tym ekumenicznym gecie naszych braci ewangelików, ale papie jadc samochodem ze Skoczowa do Bielska przejecha przez poudniowe rubiee tutejszej parafii. Moe ta ówczesna "maa prorokini" yje wród nas, a moe jest tu obecna?

Moi drodzy! Patrzc na histori tej parafii dawn i wspóczesn uwiadamiamy sobie wspania prawd. Zostaa Wasza wiara!!! Dzi dziki tej wierze stoimy w Waszym nowym kociele. Wspominajc tamt bolesn rocznic, dzi tu wielbimy Boga i przeywamy t wielk tajemnic obecnoci Jezusa Chrystusa wsród nas. Bóg wród nas yje!!! Jezus tu yje w tajemnicy Eucharystii!!!

Moi drodzy! Dzi trzeba popatrze w przyszo. Przeywajc tajemnic obecnoci Boga wród nas chciejmy cigle na nowo umacnia nasza wiar. Niech Bóg, Jego przykazania licz si w naszym yciu, niech ksztatuj nasze sumienia i nasze ycie osobiste, rodzinne i spoeczne. W czasach kiedy przeywamy tyle trosk yciowych, kiedy znowu niepokoj nas znamiona pewnego kryzysu wiary, trzeba nam na nowo wsuchiwa si w Sowo Boe, to Sowo Boe, które tu, przez wieki ksztatowao i nadal powinno ksztatowa nasze sumienia i nasze ycie. Dzi bowiem trzeba nam czytelnego wiadectwa wiary. Tym wiadectwem jest nasze ycie, gdy Bóg si liczy w yciu osobistym, w mioci i trwaoci naszych rodzin, w yciu spoecznym. Nie zbudujemy bowiem szczcia stawiajc w miejsce Boych przykaza, w miejsce ewangelii Chrystusowej, inne, ludzkie, urojone i zawsze chybione rozwizania, chociaby ich autorami byli ludzie, a nawet ponadnarodowe instytucje i parlamenty. Najwyszym i jedynym Prawodawc jest Bóg!!!.

Drodzy Parafianie z Midzyrzecza! Tak jak swoist "per w koronie" ju teraz Waszej diecezji Bielsko - ywieckiej by Wasz zabytkowy koció a teraz jest ni Wasz nowy pikny koció, w którym stoimy, tak ycz Wam by tak "per w koronie" Waszej diecezji i caego Kocioa by ten Koció ywy, który od Chrztu witego kady z nas tworzy.

- Jest to Koció Waszej wiary.
- Jest to Koció Waszych trwaych i oby szczliwych rodzin.
- Koció Waszej, pod opiek Waszego patrona w. Marcina i Matki Najwitszej, Waszej Parafialnej Wspólnoty. Amen.

 

 

 

 

 

 

  

 

Ks. Józef Moczygba - proboszcz parafii w. Marcina w Midzyrzeczu w latach 1979 - 1989

Homilia wygoszona w dniu 27 stycznia 2013 roku podczas mszy w. w kociele w. Marcina w Midzyrzeczu w XX-rocznic poaru zabytkowego drewnianego kocioa.

 

powrt
Komentarze
 • Pi±tek 13 czerwca 2014,20:57:58
  ~ historyk sztuki
  jak odbudujemy koci to bardzo proste. bdziemy zbiera informacje gdzie rozwieziono szcztki po zgliszczach bo duo zostao
 • Wtorek 10 wrze¶nia 2013,16:11:23
  ~ Historyk Sztuki
  bde si o to modli Niech Bg Bogosawi
 • Wtorek 10 wrze¶nia 2013,16:10:18
  ~ historyk sztuki
  nie mona powiedzie , e ju kompletnie nic nie zostao z kocioa jako budynku zostay zgliszcza wic mona je bada i bdzie to pierwszy koci krlik dowiadczalny jednak bdzie to kosztowne
 • Wtorek 10 wrze¶nia 2013,16:03:39
  ~ Historyk sztuki
  nie moemy si martwi , koci poddany zosta naleytym badaniom szczeglnie te zgliszcza. Nikt nie udostpni pogorzeliska byle komu.
 • Niedziela 17 marca 2013,00:20:23
  ~ Sursum
  Ksie Jzefie! Dzikujemy za wsplne lata i za te wyjtkowe sowa. Wida, jak troska duszpasterska przypomina t rodzicielsk. Nawet po latach jest cigle mocna. Dzikujemy za wiadectwo wiary i sowa nadziei.

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020