Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt
W dniu 21 kwietnia 2012 roku odbyo si Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza.

W trakcie zebrania przyjte zostay sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarzdu za rok 2011 oraz I kadencj 2008 - 2012, a take sprawozdanie z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej za ten okres. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie jednogonie udzielio absolutorium ustpujcemu zarzdowi.

Przedstawiajc dziaalno stowarzyszenia za lata 2008 - 2012, prezes SPM Krzysztof Wieczerzak powiedzia m.in.:

"Powstae formalnie w czerwcu 2008 roku Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza aktywnie wczyo si w ycie kulturalne i spoeczne Midzyrzecza, gminy Jasienica i powiatu Bielskiego. W cigu minionych 4 lat pierwszej kadencji prowadzilimy szeroko zakrojon dziaalno: Wanym efektem dziaalnoci Stowarzyszenia byo wydanie kilku publikacji ksikowych. Pierwsz z nich bya ksika "Midzyrzecze"... kolejne dwie ksiki to publikacja "Ksigi ycia oraz dzie wybranych" Walentego Krzszcza (I tom w roku 2010 oraz II tom w roku 2011), nastpnie album fotograficzny "Midzyrzecze w obiektywie" oraz folder "Izby Regionalne w powiecie bielskim".

Analizujc nasz dziaalno mona stwierdzi, e pierwsza kadencja naszej pracy to gównie realizacja projektów z zakresu kultury i ochrony lokalnego dziedzictwa oraz ekologii i ochrony rodowiska a take organizacja wielu imprez.W tym czasie zrealizowalimy lub realizujemy 20 projektów lub zada publicznych dofinansowanych ze rodków unijnych lub samorzdu terytorialnego - gminy i powiatu na czn kwot 256 926 z... Czonkowie Stowarzyszenia równie aktywnie wspópracuj z innymi organizacjami spoecznymi, samorzdem oraz parafiami, pomagajc przygotowa, realizowa i rozlicza wnioski unijne, gminne i powiatowe skadane przez te organizacje. Wspólnym efektem pracy Stowarzyszenia oraz innych organizacji jest pozyskanie w cigu kilku lat ponad 30 rónego rodzaju dotacji na kwot ponad pó miliona zotych. Jest to znaczce uzupenienie zrealizowanych i realizowanych w Midzyrzeczu duych projektów gminnych, takich jak budowa „Chaty Midzyrzecze”, budowa kompleksu sportowego „Orlik 2012”, budowa budynku sportu i rekreacji czy tez budowa kanalizacji sanitarnej wsi.  Wypracowany w Midzyrzeczu model wspópracy w pozyskiwaniu rodków unijnych i innych dotacji budzi uznanie u wielu odwiedzajcych nas goci i czsto jest przywoywany jako przykad godny naladowania..."
.

Kontynuujc prezes SPM powiedzia: "Dziaalno Stowarzyszenia to nie tylko realizacja projektów unijnych, powiatowych i gminnych. W cigu pierwszych 4 lat istnienia Stowarzyszenia zorganizowalimy równie wiele projektów i imprez, finansowanych ze rodków wasnych, wspomaganych darowiznami naszych sponsorów. Przykadowe dziaania z tego zakresu to:
 • 2 kursy edukacyjne dla mieszkaców,
 • festyny majowe
 • spotkania z ciekawymi ludmi
 • koncerty artystyczne - w tym m.in. artystów „Piwnicy pod Baranami” z Krakowa zorganizowany z parafi katolick,
 • w 2010 roku wspólnie z Parafi Ewangelick zorganizowalimy spotkanie dawnych Midzyrzeczan.
 • od 2009 roku wspólnie z Ochotnicz Stra Poarn w Midzyrzeczu Górnym realizujemy projekt internetowego monitoringu gniazd bociana biaego,
 • w 2010 roku prowadzony przez nasze Stowarzyszenie serwis internetowy zosta laureatem konkursu „Pikna Wie Województwa lskiego” w kategorii "Najlepszy serwis internetowy soectwa", za Midzyrzecze Górne otrzymao w tym konkursie wyrónienie w kategorii "Najpikniejsza wie".
 • konkurs fotograficzny "Nasze Midzyrzecze w fotografii"
 • w 2010 roku wspólnie z OSP MG, Rad Soeck oraz GOK zorganizowalimy wycieczk dla dzieci do Inwadu. W wycieczce uczestniczyo ponad 80 dzieci.
 • od 2010 roku w listopadzie rozpoczlimy organizacj cyklicznych biesiad regionalnych
 • w lutym i marcu 2012 roku wspólnie z OSP MG, Starost Bielskim, Wójtem naszej Gminy, Gminnym Orodkiem Kultury, Centrum Szkolenia Zawodowego Stanisaw Cypcer, Bankiem Spódzielczym w Jasienicy, Rad Soeck oraz Koem Gospody Wiejskich MG a take klubem sportowym zorganizowalimy wystaw  "Historia haftem malowana", w ramach której prezentowana bya  haftowana replika obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" oraz innych haftów. Wystawa, któr zwiedzio ponad 15.000 osób odbia si szerokim echem w caym regionie, uzyskujc bardzo wysokie oceny zwiedzajcych oraz mediów regionalnych i lokalnych. Relacje z wystawy ukazay si w wielu tytuach prasowych, radiowych i telewizyjnych w serwisach krajowych, ciekawy artyku na ten temat pojawi si równie w serwisie dla Polonii australijskiej PulsPolonii.com..."

Peny tekst sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu za lata 2008 - 2012

P
rezes Krzysztof Wieczerzak podzikowa wszystkim czonkom Stowarzyszenia, instytucjom samorzdowym oraz organizacjom spoecznym za wspóprac w okresie caej kadencji 2008 - 2012.

Podczas Zebrania czonkowie Stowarzyszenia wybrali wadze statutowe - Zarzd oraz Komisje Rewizyjn na okres II kadencji 2012 - 2016.

Zarzd II kadencji tworz:
 • Krzysztof Wieczerzak - Prezes Zarzdu
 • ks. Witold Grzomba - Wiceprezes Zarzdu
 • Leszek Mroczko - Wiceprezes Zarzdu
 • Tomasz Osuch - Skarbnik
 • Danuta Polak - Sekretarz
 • Maria Guc-Mrzyk - Czonek Zarzdu
 • Janusz Kdziora - Czonek Zarzdu
 • Bogdan Madok - Czonek Zarzdu
 • Jacek Padzior - Czonek Zarzdu

W latach 2012 - 2016 Komisja Rewizyjna bdzie pracowaa w skadzie:

 • Magorzata Drzewicka - Przewodniczca
 • Stanisaw Cypcer - Wiceprzewodniczcy
 • Ewa Beru - Czonek Komisji
Na zakoczenie zebranie przyjo plan pracy na 2012 rok oraz uchwalio obnienie skadek czonkowskich od 2013 roku do 30 z rocznie (emeryci, rencici oraz uczniowie - 15 z rocznie).

Leszek Mroczko
Przewodniczcy Walnego Zebrania SPM
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021