Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

Nie palmy śmieci!!!
data dodania: Piątek 25 lutego 2011

Na portalu www.jasienica.com.pl ukazał się ciekawy artykuł, dotyczący problemu zatruwania naszego środowiska przez spalania śmieci w piecach c.o. Oto jego treść:

"Palenie śmieci jest częstym problemem z jakim się borykamy m.in. w sezonie grzewczym. Zgłoszenia jakie napływają do Urzędu Gminy Jasienica dotyczą spalania śmieci w kotłach c.o.
Redakcja www.jasienica.com.pl poprosiła urzędników Urzędu Gminy Jasienica o odpowiedź na kilka pytań, które nurtują mieszkańców Gminy.

Na nasze pytania odpowiedział Pan Łukasz Nowrotek z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Jasienica.

Mieszkańcy często pala śmieci.
Palenie śmieci jest częstym problemem z jakim się borykamy m.in. w sezonie grzewczym. Zgłoszenia jakie napływają do Urzędu dotyczą spalania śmieci w kotłach c.o. Należy sobie uświadomić, że w wyniku spalania powstają toksyczne związki chemiczne, które w wyniku emisji do powietrza, są również przyczyną uporczywych schorzeń i dolegliwości.

Gdzie zgłosić taki problem, jeżeli mamy podejrzenie, że sąsiad łamie prawo?
Problem należy zgłosić do Urzędu Gminy Jasienica, ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - tel. 33 8152 132, 135, celem podjęcia czynności kontrolnych regulowanych ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Gdzie interweniować?
W sytuacji mającej miejsce, interwencję należy zgłosić na Komisariat Policji w Jasienicy z siedziba w Jaworzu - tel. 33 8172 215,

Jakie przepisy mają zastosowanie?
Postępowanie dotyczące odpadów komunalnych oraz nieczystościami ciekłymi, regulują przepisy ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). oraz obowiązujący regulamin zatwierdzony uchwałą rady Gminy Jasienica, w których znajdują się

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Art. 10. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze aresztu lub karze grzywny.

Jakiej grzywny może spodziewać się palacz śmieci?
Palenie śmieci jest surowo zabronione i traktowane przez jednostki porządku publicznego jako wykroczenie, za co grozi palaczowi śmieci kara grzywny w wysokości do 5.000,00zł. Tak więc dobra rada „kochasz dzieci nie pal śmieci”.

Czy Referat Ochrony Środowiska przy UG Jasienica monitoruje jaki % mieszkańców pali śmieci?
Badania takie nie są prowadzone.

Czy podejmowane są kroki aby minimalizować problem? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Problem spalania odpadów minimalizuje grzywna nakładana przez funkcjonariuszy Policji. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców odbywa się na zasadach edukacji ekologicznej, poprzez lokalną prasę oraz działających na naszym terenie klubów ekologicznych. Świadomość ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami prowadzona jest również na terenie placówek szkolno-przedszkolnych.

Dziękujemy za udzielone odpowiedzi."

za www.jasienica.com.pl

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015